Algemene voorwaarden

VERPLICHTINGEN TOTAL DRIVE

ARTIKEL A

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur(trice) die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur(trice) moet in het bezit zijn van een geldige WRM-pasje en moet deze ten alle tijden kunnen aantonen.

1.2 De leerling legt het rijexamen af met het voertuig waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht zal Total Drive voor een vervangende lesvoertuig zorgen.

1.3 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De geboekte lessen worden niet in rekening gebracht.

1.4 Het praktijkexamen wordt door Total Drive binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.5 De lesvoertuigen zullen bij aanvang van een les en/of examen altijd schoon aangeleverd worden en zullen motorisch altijd nagekeken zijn.

1.6 De instructeur(trice) maakt en gebruikt voor elke leerling een instructievorderingskaart, om de opleiding op maat aan te bieden.

1.7 Er is een goede verzekering afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid.

1.8 De leerling te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig.

VERPLICHTINGEN LEERLINGEN

ARTIKEL  B

1.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. De leerling dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

1.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd te zijn en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Bij geen gehoor of afwezigheid wordt de les in rekening gebracht.

1.3 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Total Drive.

1.4 Indien de leerling iets verzwijgt, uit het geen in Artikel B 1.3 vermeld staat, dan heeft Total Drive het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

1.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in Artikel B 1.3 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

1.6 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven, dit kan tot 24 uur voor de les. Gebeurd dit niet binnen 24 uur voor de les, dan wordt de geboekte les in rekening gebracht.

1.7 De leerling gaat altijd netjes om met de eigendommen van Total Drive. Indien er schade wordt toegebracht aan bijvoorbeeld het interieur zal de rekening voor de leerling zijn.

Voorwaarden betaling

ARTIKEL C

1.1 Betalingen voor losse lessen dienen voldaan te worden voor of tijdens iedere les, per bank of contant.

1.2 Voor betalingen bij lespakketten dient een kwart van het totaal bedrag van het pakket voor de eerste les betaald te zijn, het tweede deel in het midden van het lespakket en het derde deel 7 dagen voor de leerling op examen gaat.

1.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Total Drive de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg de leerling eerst een mondelinge herinnering met een waarschuwing voor de vervolg stappen. Indien hier ook geen gehoor aan wordt gegeven, ontvang je na 8 dagen een factuur van de achterstand en heeft Total Drive het recht om + €15,- administratie kosten op de achterstand bij te rekenen.

b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

1.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaald, dan schakelt Total Drive een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

1.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: De niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs.

1.6 Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd.

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL D

1.1 Als de leerling niet of te laat op het (her)examen verschijnt, vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

1.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. Total Drive heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van het gereserveerde lestijd te berekenen

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

ARTIKEL F

1.1 Total Drive heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. Total Drive sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan Total Drie (zie artikel B 1.3)

b. Total Drive sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

ARTIKEL G

1.2 Total Drive kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

1.2 Echter zijn deze algemene voorwaarden op al onze overeenkomsten van kracht.

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL H

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren kunnen elke les betaald worden per bank of contant (zie Artikel C 1.1)

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Total Drive is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

VRIJWARING:

ARTIKEL I

1.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. Total Drive kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Total Drive draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen te zijn, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen, waardoor de leerling tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Total Drive op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

1.2
Total Drive zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

GESCHILLEN

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.